Kişisel Verilerin Korunması Hakkında - Doğadayız

Kişisel Veri ve Kişisel Verilerin İşlenmesi:

Tarafınıza ait adres, kimlik ve mali durum gibi her türlü bilgi, kişisel veri olarak tanımlanır. Kişisel verilerin tamamen veya kısmen yüz yüze ya da uzaktan veri saklama aracı vasıtası ile elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesidir. Kişisel veriler, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme esasları ile işlenirler.

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları:

Kişisel verileriniz açık rızanız olmaksızın işlenemez. Aşağıda sayılan hallerden birinin varlığı hâlinde, açık rızanız aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür. Doğadayız.net ile Tur veya Aktivite hizmetleri kapsamında paylaşmış olduğunuz bilgiler bu kapsamdadır.

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Aydınlatma Yükümlülüğü:

DOĞADAYIZ DOĞA SPOR. TUR. SEY. ORG. VE TAŞ. LTD. ŞTİ, kişisel verilerinizin elde edilmesi ve saklanması kapsamında veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. Doğadayız.net ile Turizm hizmetleri sunulması kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel bilgiler kaydedilir, saklanır ve gerektiği hallerde güncellenir. Sunulan Turizm hizmetlerinin devamı amacıyla yurt içinde ve yurtdışında bulunan üçüncü kişiler ve Doğadayız.net Tedarikçi firmalarıyla paylaşılabilir. Sunulan hizmet kapsamı dışında, otoriteler ve resmi kurumlar ile Turizm hizmet ve faaliyetlerimizi yürütmek üzere her türlü hizmet sunan, işbirliği yaptığımız muhabir acentalar ile paylaşılabilir. Kişisel verileriniz, Muhasebe, İstanbul Kadıköy Ofis, Mail Sistemimiz, internet sitemiz ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığı ile yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilir.

Kişisel Verilerin Saklanması ve İşlenmesi Kapsamında Haklarınız:

Acentamız ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizle ilgili,

 • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliğini öğrenme,
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi durumunda , verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Acentamızın Sorumluluğu:

Acenta, kişisel verilerinizin işlenmesi ve saklanması sırasında kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini, kişisel verilerin saklanmasına yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri alır.

Bu bilgilendirme 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında olup, konu hakkında bilgi sahibi olmanız amaçlanmıştır. Detaylı bilgi talep etmek için 0(850) 346 8 599 numara aracılığı ile iletişime geçebilirsiniz.